Projekt realizowany przez:

Fundację Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS


Projekt realizowany jest
dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji,


a także wsparciu finansowemu:


Fundacji im. Stefana Batorego

Prezydenta Miasta Białegostoku

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

we współpracy z:


Uniwersytetem w Białymstoku

Instytutem Socjologii UwB

Instytutem Historii UwB

Muzeum Historycznym
w Białymstoku

Archiwum Państwowym
w Białymstoku

Klubem Przewodników Turystycznych
przy regionalnym PTTK


Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy


Akademickim Klubem
Turystyczno-Krajoznawczym

Zobacz również:
         

Fundacja UwB
na Facebooku

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel./fax: 085 745 71 76, 0 668 028 759
e-mail: fundacja@uwb.edu.pl

Strona internetowa: www.fundacja.uwb.edu.pl

KRS 0000212170
NIP 542-287-29-37
REGON 052241766
Bank Ochrony ŚŒrodowiska S.A. 43 1540 1216 2074 4400 6437 0001

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS została ustanowiona jako organizacja pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty międzynarodowe.

Głównym celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku. Realizując statutowy cel, Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie: organizacji i współorganizacji wykładów, seminariów, konferencji, organizacji kursów i szkoleń, działalności doradczej, działalności informacyjnej i reklamowej, wspierania i inicjowania współpracy zagranicznej, uczestnictwa w projektach międzynarodowych, wspierania projektów naukowych oraz inicjatyw studenckich. Działania swe Fundacja ukierunkowuje na rozwój zasobów ludzkich, budowanie kapitału społecznego oraz wykorzystanie przygranicznego położenia Uniwersytetu i miasta celem inicjowania transgranicznych projektów partnerskich.

Podstawą działania Fundacji jest wolontarystyczne zaangażowanie. Fundacja, zapraszając do współpracy studentów i absolwentów UwB, daje im możliwość zapoznania się z poszczególnymi etapami organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym. Tym samym staje się źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności społecznej. Dodatkowo, Fundacja umożliwia wolontariuszom uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, organizacji pracy w zespole itp...

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą - poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej i studenckiej oraz docelowo - fundującą pomoc stypendialną. Poszczególne projekty realizowane przez Fundację są współfinansowane z grantów publicznych, programów zagranicznych, grantów od innych fundacji, darowizn od firm i osób prywatnych oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ˆ góra strony